Miljöpolicy för Leksands båtklubb

Leksands båtklubb (LBK) är en allmännyttig ideell förening som har som mål att med små medel främja båtlivet i Leksand och Siljan. För att skapa förutsättningar för en långsiktig och lyckosam verksamhet måste hänsyn tas till klubbens och båtlivets potentiella miljöpåverkan på mark, luft och vatten och åtgärder vidtas för att minimera denna belastning på miljön.

Vi ska bedriva vår verksamhet med ansvar för miljön och ständigt arbeta med förbättringar genom följande punkter:
  • Minska utsläpp till luft och vatten och förebygga föroreningar
  • Arbeta med båtmiljön genom att minst följa tillämpliga miljölagar och föreskrifter
  • På ett miljöanpassat sätt sköta drift och underhåll av hamnen
  • Verka för en god avfallssortering i den utsträckning som den är miljömässigt motiverad.
  • Vid vinterförvaring av båten vidtas förebyggande åtgärder för att skydda marken från eventuella bränsle- och oljespill från motor och växelhus.
  • Glykol, spillolja och bensin/diesel får EJ tömmas på marken eller i vattnet!
  • LBK:s miljöpolicy ska granskas årligen av styrelsen och uppdateras vid behov.
  • Information om godkända och icke godkända båtbottenfärger finns på Kemikalisinspektionens hemsida, http://www.kemi.se/.