Ordningsregler för Leksands båtklubb

Nedanstående ordningsregler har antagits av båtklubbens årsmöte 1981 samt reviderats vid årsmötet 1992 respektive 2020 och ska iakttas av båtklubbens samtliga medlemmar. Dessa regler har tillkommit för att befrämja och underlätta båtfolkets verksamhet samt höja sjösäkerheten. Grova eller upprepade överträdelser av dessa bestämmelser kan leda till att medlemmar utesluts ur klubben och mister sin båtplats.  
1 Sommarbåtplatser disponeras 1/5 – 31/10. Vinterbåtplatser disponeras 1/11 – 30/4. Avgifter för sommar- respektive vinterbåtplats, medlemsskap och arbetsplikt skall vara klubben tillhanda senast på förfallodagen. I annat fall förfaller rätten till båtplatsen och båtklubben kan därefter fritt överlåta båtplatsen till annan.  
2 Båtplatsinnehavare ska hålla rent och snyggt både på hamnområdet och bryggorna, vårda sin båtplats samt förtöja sin båt på ett säkert sätt. Se information om lämplig förtöjning på klubbens hemsida. Tankning inom hamnområdet får endast ske vid servicebryggan.  
3 Vid Leksands Båtklubbs hamnanläggningar får båt förtöjas endast på plats anvisad av hamnkommitén.  
4 Båtplatsinnehavare har skyldighet att tjänstgöra som hamnvärd efter styrelsens bestämmande. Den som inte fullgör sin skyldighet utan godtagbara skäl får året efter göra dubbla hamnvärdspass. Om så inte sker ska medlemmen uteslutas ur föreningen till kommande verksamhetsår.  
5 Båtplatsinnhavare ska ha sin båt ansvarsförsäkrad och försäkringsbevis ska kunna uppvisas för styrelsen eller hamnkommitén samt vara registrerat i BAS.  
6 Fartbegränsning 5 knop gäller mellan yttre stenkistan och ca 500 m nerströms Tibble bystuga.  
7 Ansökan om vinteruppläggning inom hamnområdet ska ske till Hamnkommitén enligt anvisning i höstens Klubbmeddelande. Hamnkommitén beslutar om platstilldelning och ger företräde till medlemmar med båtplats. Avgift för vinteruppställningsplats respektive uppläggningsdag bestäms årligen av årsmötet respektive styrelsen. Uppläggning av båtar på hamnplanen får ej göras före uppläggningsdagen för att ej försvåra arbetet för mobilkranen. Efter sjösättningen skall uppläggningsplatsen avstädas och uppläggningsmaterial bortforslas senast onsdag efter sjösättningen.  
8 Hamnkommitén fördelar båtplatser enligt principen 1 internförflyttningar, 2 kölista, 3 storlek samt 4 individuella önskemål så långt det är möjligt. Hamnkommitén har rätt att, i samråd med båtplatsinnehavare, omfördela båtplatser för att bättre kunna utnyttja hamnens resurser. För att erhålla båtplats eller bli uppsatt på kölista skall medlemsavgiften först vara inbetald till klubben.  
9 Uthyrning i andra hand eller överlåtelse av båtplats är förbjudet.  
10 Byte av båtplats får ske efter godkännande av hamnkommitén.  
11 Medlem som erhållit sommarbåtplats men inte kommer att nyttja den ska anmäla detta till hamnkommitén senast 1 juni.. Båtklubben har då rätt att vidareupplåta båtplatsen till annan, varvid 50% av erlagd båtplatsavgift återbetalas. Utlån av båtplats får dock endast ske två säsonger i rad. Därefter förfaller rätten till båtplatsen.  
12 Båtklubben anordnar gemensam torr- och sjösättning för de medlemmar som önskar.  
13 Styrelsen har rätt att på medlems bekostnad bortlägga/flytta båt/material som medlem placerat i strid med dessa bestämmelser.  
14 Anmälan om utträde ur LBK ska ske enligt rutin på LBK:s hemsida. Innan styrelsen beviljar utträdet ska medlem forsla bort båt och all tillhörig material från hamnen samt återlämna nycklar och reglera alla ekonomiska åtaganden.  
15 Båtplatsinnehavare ska placera ID-dekal väl synlig på sin farkost.  
 

Stadgar för Leksands båtklubb

 
 1. Leksands Båtklubb är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet. Klubben ska verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.
 
 1. Föreningen har till uppgift att verka för en sund utveckling av båtliv och båtsport, att sprida sjövett och ansvarskänsla bland båtägare och andra intresserade samt vårda och vidmakthålla de värden i farkoster, hamnar, bryggor och andra anläggningar som kan komma såväl medlemmar som andra till gagn.
  3.1 Medlem i klubben är varje enskild person som på vederbörligt sätt inbetalat årsavgift enligt årsmötets beslut och som ansluter sig till klubbens ändamål. Ansökan om medlemskap ska ske skriftligt till styrelsen vilken beslutar om antagning av ny medlem. 3.2 Hedersmedlem utser årsmötet på styrelsens förslag, den eller de medlemmar som på synnerligen utmärkt sätt gagnat klubben. Sådant medlemskap gäller på livstid. Hedersmedlem är befriad från skyldighet att erlägga årsavgift.  
 1. Båtklubbens organisation ska bestå av:
1                    Styrelse 2                    Hamnkommité 3                    Aktivitetskommité  
 1. Föreningens angelägenheter sköts genom dess styrelse, eller de personer styrelsen utser. Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter samt två suppleanter. De ordinarie ledamöterna väljs för en tid av två år, suppleanterna väljs för ett år. Ordförande utses av årsmötet, under det att styrelsen inom sig utser kassör och sekreterare. Styrelsen är beslutsmässig med minst fyra ledamöter närvarande. Styrelsen ska avge verksamhetsberättelse vid årsmötet.
 
 1. Hamnkommitén, bestående av tre-fem personer, utses av årsmötet för en tid av ett år.
 
 1. Aktivitetskommitén, bestående av tre-fem ledamöter, varav en ska vara styrelseledamot, väljs av årsmötet för en tid av ett år.
 
 1. För granskning av föreningens protokoll och räkenskaper utser årsmötet två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år. Räkenskaperna ska omfatta tiden 1/1 – 31/12 och vara avslutade och till revisorerna överlämnade senast en månad före dagen för årsmötet.
 
 1. Ordinarie årsmöte ska hållas före februari månads utgång. Extra möte hålls då styrelsen anser det erforderligt. Kallelse utfärdas skriftligen av styrelsen och utsänds minst åtta dagar före mötet.
         
 1. Vid årsmötet ska följande dagordning vara gällande:
1                    Årsmötets öppnande 2                    Val av ordförande för årsmötet 3                    Val av sekreterare för årsmötet 4                    Val av 2 rösträknare tillika justeringsmän 5      Fråga om årsmötets behöriga utlysande 6                    Föredragning av föregående årsmötes protokoll och styrelsens verksamhetsberättelse för                       senaste verksamhetsåret 7      Kassarapport 8      Revisorernas berättelse 9      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10    Val av ordförande (1 år) 11    Val av 3 ordinarie styrelseledamöter (2 år) 12    Val av 2 styrelsesuppleanter (1 år) 13    Val av 2 revisorer (1 år) 14    Val av 1 revisorssuppleant (1 år) 15    Val av 3-5 ledamöter i hamnkommittén (1 år), utse sammankallande 16    Val av 3-5 ledamöter i aktivitetskommittén (1 år), utse sammankallande 17    Val av 3 ledamöter i valberedningen (1 år), utse sammankallande. 18    Motioner 19    Fastställande av budget och årsavgifter för kommande verksamhetsår 20                  Årsmötets avslutande  
 1. Vid röstning ska 2/3 majoritet gälla. Medlem ska för att erhålla rösträtt årligen inbetala den avgift som bestäms av årsmötet. Övriga äga yttrande- och förslagsrätt, men kan ej delta i beslut.
 
 1. Ändring av föreningens stadgar kan företagas endast av två på varandra följande möten, varav det ena är årsmöte.
 
 1. Föreningen kan upplösas endast efter beslut av årsmötet. Därvid ska dess tillgångar överlämnas till Leksands kommun.