Båtplatser

Klubbens ca 150 båtplatser är fördelade på tre bryggor längsmed Österdalälven. Södra bryggan på södra sidan erbjuder förtöjning vid y-bom på utsidan mot älven och längsidesförtöjning på insidan mot strandpromenaden. På norra sidan finns Stora bryggan med y-bomsförtöjning på in- och utsida, samt Lilla bryggan med möjlighet till förtöjning både vid Y-bom och långsides.

Gästhamn

Gästande båtar hänvisas i första hand till den kommunala gästhamnen vid Kajen, som sträcker sig utmed älvens norra sida från restaurang Marinan och nedströms till klubbens klubblokal. I gästhamnen finns el mot avgift och förtöjning sker långsides eller för eget ankare, observera sträckan med ankringsförbud.

Servicebryggan

Klubben har två servicebryggor som är belägna vid norra sidan av älven. Brygga A sträcker sig utmed grusplanen och brygga B i hamnens nordöstra del vid båthusen. I anslutning till bryggorna finns el och vatten. Servicebryggan längs med grusplanen är i första hand avsedd för klubbens medlemmar. Där kan i- och urlastning, bunkring av vatten och tankning av bränsle ske. Bryggan kan vid särskilda fall nyttjas som gästbrygga, men medlemmar har alltid företräde. Bryggan utmed grusplanens östra del har en skyltad sträckning för serviceplats, med en begränsad förtöjningstid om max 1 tim.

Gästande båtar som vill fylla vatten hänvisas, i mån av plats, till service/medlemsbryggan i hamnens norra del.

Observera att tankning vid ordinarie båtplats är absolut förbjudet. 

Tankning får endast ske vid den ”nya” service/medlemsbryggan utmed grusplanen vid hamnens norra del. 

Båtlatrin

Har du en båt med toalett som du behöver tömma kan du göra det vid Kajen i Leksand. Tömningsstationen ligger strax uppströms Leksandsbron. Det är inte tillåtet att tömma båtlatrin i sjön.